Regulamin

Regulamin FC Warszawa Football School

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. FC Warszawa Football School, zwany w treści „ FC Warszawa” lub „Klubem”, zapewnia rozwój piłkarski zawodników wg autorskiego programu szkolenia.
 2. Zawodnikiem/członkiem  FC Warszawa  może zostać każde dziecko, które pozytywnie przeszło rekrutację sportową i dydaktyczną w Klubie oraz którego rodzice/opiekunowie prawni wrazili na to pisemną zgodę. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Klubu ( www.fcwarszawa.pl ).
 3. Warunkiem niezbędnym gry w piłkę nożną w FC Warszawa jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęcia sportowych stwierdzany na podstawie zaświadczenia lekarskiego.
 4. Udział w zajęciach szkoleniowych FC Warszawa jest dobrowolny.
 5. Osobami odpowiedzialnymi za obiektywną ocenę potencjału i rozwoju dziecka są trenerzy i specjaliści pracujący w Klubie.
 6. Zawodnicy FC Warszawa objęci są ubezpieczeniem NNW.
 7. Zajęcia w klubie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z treningów ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 8. Zawodnik będący członkiem FC Warszawa nie może uczestniczyć w grze w piłkę nożną w innych zespołach. W przypadku rezygnacji zawodnika z członkostwa w FC Warszawa rodzic/opiekun prawny powinien powiadomić ustnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną trenera prowadzącego drużynę oraz pisemnie Koordynatora FC Warszawa z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
 9. Na skutek decyzji trenerów FC Warszawa zawodnik może zostać przeniesiony do zespołu starszego lub młodszego.
 10. Dwa razy w roku trener zespołu, po konsultacji z Koordynatorem Klubu, ma prawo w celu zwiększenia rywalizacji w zespole, zrezygnować z najmniej perspektywicznych zawodników swojego zespołu (braków postępów w sporcie) zastępując ich innymi graczami.
 11. W trakcie sezonu trener danego zespołu, po konsultacji z Koordynatorem Klubu, zawodnik może zostać czasowo zawieszony lub usunięty z FC Warszawa w przypadku:
 1. Słabych wyników w nauce szkolnej.
 2. Dużej nieobecności na zajęciach (co najmniej 6 zajęciach).
 3. Nie sportowego zachowania lub notorycznego niestosowania się do poleceń trenera.
 4. Innych względów dyscyplinarnych.

 

§ 2.

Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika

 1. Każdy rodzic/opiekun prawny zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem FC Warszawa.
 2. Zgłoszenie dziecka do jednego z zespołów FC Warszawa oznacza akceptację warunków zawartych w regulaminie i stosowania się do jego ustaleń.
 3. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązani są do powstrzymania się od kontaktu się z dziećmi.
 4. Podczas meczów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.
 5. Podczas treningów rodzice/opiekunowie powinni przebywać poza terenem obiektu na którym odbywa się szkolenie.
 6. Wstęp na boisko oraz do szatni mają tylko zawodnicy, trenerzy oraz inne osoby związane z drużyną.
 7. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.
 8. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do terminowego opłacania składek do 5-go dnia każdego miesiąca na konto nr 58 1750 0012 0000 0000 3324 5033.  W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko zawodnika, nazwę zespołu, oraz miesiąc za który dokonywana jest wpłata.
 9. W przypadku braku dokonania opłaty we wskazanym terminie, zawodnik zostanie zawieszony w prawach zawodnika (zakaz udziału w treningach i meczach do czasu uregulowania zaległości). FC Warszawa nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach (krótsze niż połowa zajęć w danym miesiącu).
 10. Wysokość składki ustala Zarząd FC Warszawa w formie uchwały. Treść uchwały dostępna jest na stronie internetowej Klubu ( www.fcwarszawa.pl )
 11. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach. W przypadku opuszczenia połowy zajęć, opłata wynosi połowę stawki nominalnej. W przypadku opuszczenia całego miesiąca, składka wynosi 50 zł.
 12. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach, na podstawie wniosku rodzica/opiekuna prawnego, możliwe jest przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej lub zmiany jej wysokości (zniżka socjalna), po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem i akceptacji koordynatora.
 13. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu.
 14. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub Koordynatora FC Warszawa.

§ 3.

Prawa i obowiązki zawodników.

 1. Zawodnik FC Warszawa  zobowiązuje się godnie reprezentować Klub zarówno w trakcie treningu, meczu jak i w życiu codziennym.
 2. Zawodnik winien szanować trenera, kolegów z zespołu, pracowników FC Warszawa, boiskowych rywali oraz sędziów.
 3. Zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.
 4. W trakcie zajęć zawodnicy nie mogą samowolnie oddalać się z miejsca ich prowadzenia. Zamiar przerwania zajęć i ich opuszczenia musi być każdorazowo zgłoszona trenerowi prowadzącemu zajęcia.
 5. Zawodnicy Klubu mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek oraz mają obowiązek zachowywać zdrowy i higieniczny tryb życia.
 6. Zawodnik zawsze ma prawo zgłosić się ze swoimi problemami, a trener ma obowiązek zrobić co może, aby udzielić pomocy.
 7. Zawodnicy FC Warszawa zobowiązani są do posiadania niezbędnego sprzętu treningowego, do którego zalicza się w szczególności:
 • Koszulka treningowa       – 2 szt.,
 • Spodenki treningowe      – 2 szt.,
 • Getry piłkarskie              – 2 szt.,
 • Dres treningowy             – 1 szt.,
 • Ochraniacze piłkarskie   – 1 szt.,
 • Buty piłkarskie,
 • Piłka.

Strój sportowy (dres treningowy, koszulka treningowa, spodenki treningowe i getry) musi być zgodny z wzorem zatwierdzonym przez Zarząd FC Warszawa.

 

§ 4.

Postanowienia końcowe

 1. FC Warszawa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
 2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Klubu.
 3. Za celowe zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu i urządzeń sportowych dokonane przez zawodników podczas zajęć odpowiadają ich rodzice/opiekunowie prawni.
 4. Raz na pół roku trener zwołuje zebranie z rodzicami/opiekunami prawnymi w celu przedstawienia wyników sportowych. Bieżące ustalenia z rodzicami/opiekunami związane z prowadzeniem zajęć dokonywane są ustnie przez trenera przed lub po treningu, lub drogą elektroniczną w formie komunikatów na stronie internetowej FC Warszawa lub wiadomości e-mail.
 5. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa regulamin rozstrzygać ma prawo i obowiązek trener drużyny, Koordynator Klubu lub Zarząd FC Warszawa.
 6. Trener każdego zespołu cztery razy w ciągu sezonu poddaje zawodników ocenie z czynionych przez nich postępów. Wyniki oceny zostają przedstawione podczas spotkań z rodzicami/opiekunami.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 roku.

 

ZałącznikRozmiar
Plik Oświadczenie37.39 KB

Akademia Piłkarska Marka Siweckiego Fundacja F.C. Warszawa Football School

Wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000612322; NIP: 5252655890; Regon: 364234902.
Nr konta bankowego: 58 1750 0012 0000 0000 3324 5033

Kontakt

Akademia Piłkarska Marka Siweckiego
Fundacja F.C. Warszawa Football School
ul. Sewerynów 4 lok. 23
00-331 Warszawa
email: fundacja@fcwarszawa.pl
www: fcwarszawa.pl